Lei de Bases, Programas e Metas Curriculares e outros